การสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (e-Industry)

วันที่ประกาศ 29/07/

กำหนดการสัมมนา
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (e-Industry)
โดย ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2546 เวลา 08.30 – 15.45 น.
ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับเอกสาร
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดการสัมมนาโดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
09.15 – 10.00 น. การบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาองค์กรและอุตสาหกรรม
ได้อย่างไร”
บรรยายโดย คุณราเมศวร์ ศิลปพรหม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม
10.15 – 11.00 น. การบรรยายเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในขั้นตอนการขนส่งและ
การตลาด (Logistics and Marketing)” บรรยายโดย คุณเขมทัต สุคนธสิงห์
ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท สิขร จำกัด
11.00 – 11.45 น. การบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของอุตสาหกรรม”
บรรยายโดย ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ P.E.
คณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Industry)
11.45 – 12.30 น. ตอบข้อซักถาม และตอบแบบสอบถาม
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 น. การบรรยายเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการผลิต
(Production Process)”
บรรยายโดย คุณกฤษฎ์ ฉันทจิรพร
ผู้อำนวยการ ฝ่าย Operation Effectiveness Solutions
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ริสค์ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม
14.45 – 15.45 น. การบรรยายเรื่อง “ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย กับ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ”
บรรยายโดย คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
*********************************************************************************************
การสัมมนา
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม(e-Industry)
โดย ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
หลักการและเหตุผล
ในทศวรรษที่ผ่านมาการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication Technology)มาใช้ได้ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่อย่างกว้างขวาง อาทิเช่น การทำการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดระบบ “เศรษฐกิจใหม่”
ที่แตกต่างไปจากเศรษฐกิจในรูปแบบเดิมที่ใช้แรงงานและทุนเป็นหลัก กลายมาเป็นการผลิตและบริการ
ที่มีการใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิตประเภท “สารสนเทศ” (Information) และ “ความรู้” (Knowledge) ในระดับสูงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ผลของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหลายประการ อาทิเช่น ก่อให้เกิดผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ก่อให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ๆในองค์กรและธุรกิจ เป็นต้น
สำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย มีการนำเอามาใช้อย่าง
แพร่หลายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยเป้าหมายที่ผู้ประกอบการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้คือ
เพื่อสร้างความได้เปรียบและขยายโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมไทย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนสำนักงาน(Back office) เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่การใช้เทคโนโลยี-สารสนเทศในกระบวนการผลิต (Production Process) และในขั้นตอนการขนส่งและการตลาด (Logistics and Marketing) ยังใช้เป็นส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบแล้ว
ด้วยเหตุนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขา
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง จึงได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (e-Industry)” โดยเน้นการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ หรือผู้ประกอบการสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนสำนักงาน กระบวนการผลิต
การขนส่ง และการตลาด เป็นสำคัญ นอกจากนี้การสัมมนาครั้งนี้ยังก่อให้เกิดเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและเกิดเป็นความร่วมมือกันในอนาคตระหว่างผู้ประกอบการและ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็ก
ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างแพร่หลาย ทั้งในส่วน
สำนักงาน (Back Office) กระบวนการผลิต(Production Process) การขนส่ง(Logistic)
และการตลาด(Marketing)
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงทางข้อมูล และทางการผลิตระหว่างผู้ประกอบการ
3. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันทางข้อมูลระหว่างเอกชน และ ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เนื้อหาการสัมมนาและวิทยากร
ช่วงที่ 1 การบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาองค์กรและอุตสาหกรรมได้อย่างไร”
โดยครอบคลุมประเด็น
** ความหมายของ e-Industry
** การบริหารธุรกิจภายใต้เศรษฐกิจใหม่ และภายใต้ยุคข้อมูลข่าวสาร
** การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความได้เปรียบและขยายโอกาสในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ ได้แก่
1) เทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนสำนักงาน(Back office)
2) เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการผลิต(Production Process)
3) เทคโนโลยีสารสนเทศในขั้นตอนการขนส่งและการตลาด (Logistics and Marketing)
บรรยายโดย คุณราเมศวร์ ศิลปพรหม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด
ช่วงที่ 2 การบรรยายเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในขั้นตอนการขนส่งและการตลาด
(Logistics and Marketing)”
บรรยายโดย คุณเขมทัต สุคนธสิงห์
ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท สิขร จำกัด
ช่วงที่ 3 การบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรม”
บรรยายโดย ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ P.E.
คณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้าน
การพัฒนา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Industry)
ช่วงที่ 4 การบรรยายเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการผลิต
(Production Process)”
บรรยายโดย คุณกฤษฏ์ ฉันทจิรพร
ผู้อำนวยการ ฝ่าย Operation Effectiveness Solutions
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ริสค์ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ช่วงที่ 5 การบรรยายเรื่อง “ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย กับอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ”
บรรยายโดย คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนา
ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 220 ราย ได้แก่ ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มต่างๆดังนี้
1) ผู้ประกอบการกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2) ผู้ประกอบการกลุ่มคอมพิวเตอร์
3) ผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
4) ผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าโทรคมนาคม
5) ผู้ประกอบการกลุ่มบริการสารสนเทศ และซอฟต์แวร์
ค่าใช้จ่าย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
วันสัมมนา วันพฤหัสบดี ที่ 31 กรกฎาคม 2546 เวลา 08.30 – 15.45 น.
สถานที่ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น
99 ถนนวิภาวดี-รังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
พัฒนาโดย งานบริการระบบสารสนเทศ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548 โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ